Lokaludvalgets rolle

  • ""
Vanløse Lokaludvalg er bindeled mellem borgerne i Vanløse og politikerne i Borgerrepræsentationen på Rådhuset.

I Vanløse Lokaludvalg arbejder vi for, at Vanløses borgere bliver informeret om bydelens udvikling og får mulighed for at komme til orde, når der eksempelvis sættes nye bygge- og udviklingsprojekter i gang i bydelen.

Samtidig arbejder vi for, at Københavns Kommunes politikere, de politiske fagudvalg og forvaltninger er bedst muligt klædt på med viden om lokale forhold og holdninger, når der træffes beslutninger, som vedrører Vanløse.

Høringssvar og puljemidler

Vanløse Lokaludvalg afgiver høringssvar til Borgerrepræsentationen og de forskellige politiske udvalg på Rådhuset, inden der træffes endelig beslutning i sager af betydning for Vanløse. Samtidig kan lokaludvalget udtale sig internt i Kommunen og til eksterne myndigheder om lokale spørgsmål. 

Vanløse Lokaludvalg laver også bydelsplanlægning i form af en bydelsplan i samarbejde med Center for Byudvikling i Københavns Kommune.

Lokaludvalget har desuden til opgave at fremme demokrati-, kultur- og netværksaktiviteter i bydelen. Til det formål har vi en pulje på knap en million kr. årligt. Lokale foreninger, organisationer og borgere kan søge lokaludvalget om tilskud til deres aktiviteter og projekter fra disse puljemidler.