Flot fremmøde til borgermøde om Kommuneplan 19

15.10.2019
  • ""
Der var mødt mange debatlystne borgere op til lokaludvalgets borgermøde onsdag den 9. oktober i Café Oasen på Kulturstationen.

Temaet for borgermødet var erhvervsudviklingen og bymidten i Vanløse og blev afholdt i forbindelse med den offentlige høring af forslag til Kommuneplan 2019.

Til mødet havde vi inviteret Kenneth Horst Hansen, Planchef i Københavns Kommune, til at tale om Kommuneplanen og Flemming Holberg Fenger, Direktør i Holberg Fenger Invest A/S, var inviteret til at give en status på Indertoften II og sin vision for Bymidten. Herudover var Michael Hansen, formand for GEV – Vanløse Erhvervsforening, inviteret til at tale om erhvervsudviklingen i Vanløse, og Mette Kapsch, repræsentant for Kronen Vanløse, fortalte om Kronens bidrag og rolle i forhold til udvikling af erhverv og livet i Bymidten. Til sidst var Professor John Andersen, fra Institut for mennesker og teknologi på RUC, invitereret til at tale om muligheder for medbestemmelse og borgerinddragelse i byplanlægningen.

Forslag til Kommuneplan 2019

På borgermødet præsenterede Kenneth Horst Hansen hovedpunkterne i forslaget til Kommuneplan 2019 samt generelt om befolkningstilvæksten i København, og hvilken betydning det har for Vanløse. I arbejdet med Kommuneplanen og udviklingen af byen er der kommet fire budskaber fra københavnerne:

  1. Plads til alle
  2. Pas på byens kvaliteter
  3. Kollektiv trafik
  4. Mangfoldighed, diversitet og møder på tværs

På borgermødet blev der stillet spørgsmål om, hvorvidt København skal blive ved med at vokse, som der er lagt op til i Kommuneplanen. Der var enighed i salen om, at København ikke nødvendigvis skal vokse mere, og der blev stillet forslag om at få en bedre regional planlægning med omegnskommunerne.

Kommuneplanen og Vanløse
Med Kommuneplan 2019 konverteres erhvervsområdet beliggende syd for Slotsherrensvej til boligformål. Der har i området været en markant nedgang i arbejdspladser på næsten 80 % og en mindre nedgang i antal virksomheder. På Kastanie Allé konverteres den nuværende kreative zone og erhvervsområde til boliger og serviceerhverv. Området er omgivet af boliger i etagebebyggelse og omfatter en enkelt mindre vejforbindelse, hvilket vanskeliggør indpasning af virksomheder af støjende karakter, som erhvervsområder ellers giver mulighed for.

På borgermødet vækkede en borger bekymring om, hvor tæt kan der bygges ved konverteringen af området på Kastanie Allé, men da lokalplanprocessen endnu ikke er gået i gang, er det ikke muligt at svare på.

Debat om erhvervslivet og bymidten i Vanløse

Der var enighed blandt de fremmødte borgere om, at vanløseborgerne skal handle lokalt. En undersøgelse fra 2013 viser at 56% af bydelens borgere handler udenfor bydelen (kilde: Analyse af detailhandelen i Københavns Kommune, 2014, statusrapport). GEV – Vanløse Erhvervsforening fortalte, at de små butikker har det hårdt. GEV mener, at det især skyldes fjernelse af 70 p-pladser v. Jernbane Allé samt internethandel, og de opfordrer borgerne til at handle lokalt. Både GEV og Kronen mener, at der er plads til både et center og en handelsgade i Vanløse, så længe de står sammen om at få folk til at handle lokalt.

På borgermødet blev det nævnt, at vi som bydel har mange parkeringspladser under jorden på et lille areal (under Kronen og Kulturstationen), hvilket er unikt for så lille en bydel, og der er derfor ikke udbredt enighed om at nedlæggelse af 70 p-pladser v. Jernbane Allé er en af årsagerne til butiksdød.

Kronen fortalte at de gør en daglig indsats for at tiltrække gode lejere i centeret og fokuserer på at centret primært er for de lokale borgere. Derudover er de i gang med at udvikle deres terrasse for at gøre den mere attraktiv, hvor de er åbne over for forslag fra borgere, og de fortalte om forskellige arrangementer i centret samt om diverse samarbejdsprojekter med lokale aktører, som de er åbne for at lave flere af.

Flemming Fenger gav en update på Indertoften II, den tomme byggegrund overfor Frode Jakobsens Plads, hvor byggeriet gerne skulle gå i gang om cirka 2 måneder. Udformningen af byggeriet kan ses i lokalplanen for Indertoften II – et byggeri i to etager med to høje tårne på, men dog uden en roterende restaurant på toppen. I gadeplan kommer der bl.a. til at være dagligvarebutikker. Et af de emner, der gik igen i spørgsmålene til Flemming Fenger, handlede om pladsen foran bygningen og koblingen til pladsen på den anden side af Jernbane Alle. Her var der stor interesse for at skabe et sammenhængende byrum og Flemming Fenger kunne fortælle at det er planen at belægningen bliver den samme, som på Frode Jakobsens Plads. Derudover vakte flere borgere bekymringer for udsigten til flere butikker på Jernbane Allé, men Flemming fortalte at aftalerne allerede er i hus.

Andre ønsker til bydelens udvikling
Nogle borgere efterspurgte ladestationer til elbiler og om der er planer om at etablere det i Vanløse. Fenger vil have det med i deres overvejelser, når der skal etableres p-kælder på Indertoften II. Derudover efterspurgte flere borgere et bycentrum med mere aktivitet, gadeaktiviteter, biograf, åbenhed og mere fællesskab omkring aktiviteter.

Den offentlige høring af Københavns Kommuneplan 2019 løber fra den 27. august til 22. oktober 2019, hvor du har mulighed for at give din mening til kende med et høringssvar på Bliv Hørt.