Proces og borgerdialog

Om borgerinddragelse i bydelsplanprocessen

Bydelsplanen skal være en fleksibel arbejdsplan, der kan opdateres løbende i takt med at nye aktuelle temaer eller projekter opstår eller eksisterende realiseres. Derfor vil vi løbende inddrage interessenter fra bydelen i arbejdet, og vi vil én gang om året indkalde til bydelsmøde, hvor vi sammen med bydelens foreninger gør status på arbejdet med at få projekterne ud at leve og ser, om der er nye projekter, der skal tages op. 

 

Hvad bygger vi det hele på?

For at komme i mål med vores bydelsplan har vi inddraget bydelen for at få input til, hvor der er udviklingspotentialer i Vanløse.

Vi har afholdt alt fra borgerpanelundersøgelser, netværksmøder, byvandringer og borgermøder til et bydelsmøde med fokus på temaområderne. Flere af temaerne har vi arbejdet med i en lang årrække.

Repræsentantskabet for bydelsplanen, der består af lokale foreningsrepræsentanter, har kvalificeret bydelsplanen undervejs og til sidst godkendt den.

Borgerdialog

Vis alle

Informationsbod til byfesten - Vanløse på den 2. ende - 18.06.22

Antal deltagere

500 besøgende i informationsboden

Form

Mundtlig dialog, postkort, kort og plancher

Input

 • En attraktiv bymidte
 • Attraktive og grønne byrum
 • Affaldssortering
 • Biodiversitet

Kick off-møde til bydelsplan og repræsentantskab – 13.09.22

Antal deltagere

Omkring 30 deltagere

Form

Fysisk fremmøde og mundtlig dialog

Input

Lokaludvalget præsenterede en række forslag til overordnede tematikker og indsatser. På mødet blev der supplereret med følgende indsatser:

Kulturliv, idræt og bevægelse

 • Flere motions- og idrætstilbud til seniorer i Vanløse
 • Bedre information om kultur- og fritidstilbud i Vanløse
 • Fokus på at skabe flere kulturelle tilbud i bydelen
 • Flere mødesteder eller forsamlingshuse for kulturelle aktiviteter i Vanløse
 • Fokus på kunst i det offentlige rum

Trafikken i Vanløse

 • Bedre gadebelysning
 • Fokus på farlige og utrygge trafikkryds i Vanløse
 • Fokus på parkering for bilister
 • Bedre offentlig transport i Vanløse – herunder busruter

Natur og Miljø

 • Mere vild natur i Vanløse
 • Flere grønne oaser i Vanløse
 • Fokus på at åbne Harrestrup Å

Detailhandel og byliv    

 • Flere aktiviteter på pladser og torve i Vanløse – herunder torvedage og koncerter
 • Fokus på at indrette handicapvenlige rum
 • Etablering af offentlige toiletter ved pladser og torve i Vanløse

Borgerpanelundersøgelse om input til temaer til bydelsplan – September 2022

Antal deltagere

1051 besvarelser

Form

Digital borgerpanelundersøgelse

Input

 • Udvikling af Kulturstationen til et levende kulturhus
 • Nye og forbedrede rammer for idrætsfaciliteter
 • Bedre information om kultur- og fritidstilbud i Vanløse
 • Fokus på farlige lyskryds i Vanløse
 • Bedre forhold for cyklister
 • God offentlig transport
 • Fokus på bydelens trafikerede indfaldsveje
 • Udvikling af Vanløse Bymidte
 • Fokus på at styrke attraktive handelsstrøg i Vanløse
 • Byrumsforbedringer, mindre torve og pladser i Vanløse
 • Generel begrønning af Vanløse / flere grønne oaser
 • Fokus på biodiversitet
 • Genbrug og affald

Idébank fra borgerdialog

Vis alle

Forslag til projekter, der ikke kom med i første omgang

I dialogen med bydelen har lokaludvalget fået mange flere projektideer end det har været muligt at have med i bydelsplanen i første omgang.

Bydelsplanen er en dynamisk plan, der opdateres løbende, og vi har gemt alle de gode input.

Et udpluk af projektidéer, der ikke har fundet vej til bydelsplanen er blandt andet:

 • Mere kunst i det offentlige rum
 • Et teater i Vanløse
 • Fokus på at åbne Harrestrup Å
 • Et kulturhus i Den Kreative Zone
 • Torvedage
 • Flere offentlige toiletter
 • Fokus på alle indfaldsveje
 • Fokus på trygge byrum
 • Mere uorganiseret idræt for børn og unge
 • Motionstilbud til seniorer
 • Bekæmp brændeovnsrøg
 • Mere skybrudssikring
 • Luk Jernbane Allé
 • Fokus på hjemløse
 • Kronen som parkeringshus
 • Fælles postnummer for Vanløse
 • Fokus på børns mentale sundhed
 • Renovering af gamle gymnastiksale
 • Svømmehal
 • Biograf
 • Skaterbane
 • Cykelsti ved Jydeholmen
 • Ingen cykelsti i Grøndalsparken
 • En gl telefonboks med lytterhistorier om Vanløse
 • Bedre cykelparkering
 • Flere ladestandere på kommunale områder
 • Sikkerhed og utryghed – f.eks. bedre belysning
 • Bemandet naturlegepladser med dyr og sansehave
 • Åbne legepladser ved daginstitutionerne
 • Handicapvenlig belægning
 • Folkekøkken
 • Fokus på at skabe en særlig Vanløse identitet