Udkast til Bydelsplan

Billede
Vanløse Torv

Udkast til bydelsplan for Vanløse

Her kan du læse Vanløse Lokaludvalgs udkast til bydelsplan for 2022-2025. Det endelige udkast bliver præsenteret for repræsentantskabet i april og godkendt på lokaludvalgsmødet den 27. april.

Fotograf
Jonathan Ussing Magyar
Københavns Kommunes logo

Et Vanløse med plads til alle

Vanløse Lokaludvalg vil arbejde for at skabe plads til det gode hverdagsliv.

Vi skal som borgere i Vanløse kunne føle os hjemme i vores bydel. Derfor har vi fokus på at skabe rammer for lokale mødesteder og grønne byrum, der styrker sammenhængskraft, livskvalitet og lokal identitet, og hvor vi kan mødes på tværs af alder og sociale grupper.

Vi har brug for et sammenhængende Vanløse, hvor vi nemt og trygt kan bevæge os rundt til arbejde og fritidsliv. Vanløse skal være en levende og sund bydel, hvor vi passer på mennesker, natur og miljø. Vi skal have et blomstrende kultur- og erhvervsliv og fællesskaber med plads til alle.

Om bydelsplanen

Hvad er en bydelsplan?

Vanløse Lokaludvalg udarbejder hvert fjerde år en ny bydelsplan for Vanløse

Bydelsplanen er lokaludvalgets visionspapir, for de næste fire års arbejde med udvikling af bydelen og skal fungere som en arbejdsplan, der beskriver de indsatser, lokaludvalget vil sætte fokus på.

En bydelsplan er også en anledning til at få borgerne til at tage aktiv stilling til deres bydel – og et lokalt inspirationskatalog og indblik til Borgerrepræsentationen, hvor de kan se, hvilke lokale udfordringer og potentialer, der optager borgerne i de forskellige bydele.

Bydelsplanen kan opdateres løbende i takt med at nye aktuelle temaer eller projekter opstår eller eksisterende realiseres.

Formål med bydelsplanen

  • At belyse bredden af behov og interesser for indsatser i bydelen, på baggrund af fakta om bydelen, københavnerdialog og samarbejde forvaltninger.
  • At belyse lokaludvalgenes prioriterede visioner og indsatsområder i bydelen.
  • At fungere som lokaludvalgets arbejdsplan for og med bydelen om realisering af indsatsområder.
  • At fungere som dialogredskab om bydelens udvikling med københavnere, forvaltninger, udvalgene og Borgerrepræsentationen.

Lokaludvalgets puljemidler indtænkes i samarbejdet med bydelen om realisering af bydelsplanen.

Borgerdialog

Dialog og inddragelse af bydelen er en kerneopgave for lokaludvalget.

For at realisere bydelsplanens formål, er det afgørende, at den udarbejdes i tidlig og tæt dialog med forvaltningerne og københavnerne, og at bydelsplanens forskellige målgrupper indtænkes i arbejdet.

Derfor vil lokaludvalget løbende inddrage de lokale københavnere. Det kan være i form af borgermøder, byvandringer, borgerpanel, spørgeskemaer og debatter.